آشنایی-با-مراحل-ساخت-کمد-ام-دی-اف-و-فرمول-آن

برای ساخ کمد ام دی اف به ابزار زیر احتیاج دارید:

•2 ورقه 8 × 4 ام دي اف يا تخته سه لايه 8.6 ، به عرض 39.4 و طول 20.3 سانتي متر

•1ورقه 8 × 4 ام دي اف يا تخته سه لايه 3.6 سانتي متري (براي پوشاندن پشت)

•2 تخته 3×1 به طول 20.3 سانتي متر

•10 تخته 2 × 1 به طول 20.3 سانتي متر

•1 تخته 6 × 1 به طول 20.3 سانتي متر

•1 تخته 6 × 1 به طول 25.4 سانتي متر

•2 تخته 8 × 1 به طول 20.3 سانتي متر

•5 عدد دستگيره ي کمد

•ميخ 5.1

•ميخ 3.2

•پيچ 3.2

•پيچ 5.1

•بتونه ي چوب

•چسب چوب

•سنباده

•رنگ يا روکش

ابزار مورد نياز

•متر

•مداد

•عينک محافظ

•محافظ گوش

•ابزار اتصال چوب

•درل

•اره ي گرد

•ميز اره ي اي

•ميخ کوب

(البته اگر از دستگاه های سی ان سی استفاده کنید، می توانید تمام برش ها، سوراخ کاری ها و تراش کاری با با سرعت و دقت بسیار بالاتر با آن انجام دهید)

ليست برش ها:

الف) 2 عدد 61 × 1 = 149.9 (براي طبقات)

ب) 1 عدد 16 × 1 = 21.6 (بخش پاييني)

پ) 2 عدد 16 × 1 = 43.8 (بخش بالايي)

ت) 2 عدد 16 × 1 = 43.8 (کناره ها)

ث) 2 عدد 16 × 1 = 153.7 (تخته ي بالايي و کفي)

ج) 4 عدد 2 × 1 = 80.6 (پايه ها)

چ) 4 عدد 3 × 1 = 80.6 (پايه هاي جلويي و عقبي)

ح) 6 عدد 2 × 1= 31.8 (کناره هاي قاب)

خ) 2 عدد 2 × 1 = 39.4 (بالا و پايين)

د) 2 عدد 2 × 1 = 161.3 (بالا، جلو و عقب لبه ها)

ذ) 8 عدد 2 × 1 = 144.8 (جلو و عقب طبقه هاي تريم)

ر) 2 عدد 2 × 1 = 19.7 (پشت قاب ها)

ز) 4 عدد 2 × 1 = 14.6 (بالاي قاب ها)

ژ) 1 عدد 4 × 1 تخته سه لايه يا ام دي اف 149.9 × 45.7 (مي توان از اين بخش صرف نظر کرد چون به کل کار ضربه نمي زند)

س) 6 عدد 2 × 1 = 39.4 کناره هاي کشو

ش) 3 عدد 16 × 1 = 41 (زير کشوهاي بالايي)

ص) 6 عدد 16 × 1 = 39.4( کناره ي کشوي بالايي)

ض) 6 عدد 16 × 1 = 44 (جلو و عقب کشو)

ض) 2 عدد 16 × 1 = 66 (زير کشوي پاييني)

ط) 4 عدد 8 × 1 = 39.4 (کناره ي کشوي پاييني)

ظ) 4 عدد 8 × 1 = 69.9 (جلو و عقب کشوي پاييني)

راهنمايي براي برش:

اين مدل براي جلوي کشوها، طول استاندارد 6 × 1 و 8 × 1 را دارد. در اين مدل بايد عرض تخته ها ي 6 × 1 شما 14 سانت و عرض 8 × 1 هاي شما سانت 19.1 باشد. ممکن است در جلوي کشوها به مشکل محاسباتي بر بخوريد که حل آن تنها با تمرين زياد ميسر مي شود.
راهنمايي:

در اين روش، بايد از ميخ و چسب براي چسباندن قطعات استفاده کنيد. پس از انجام هر مرحله بايد اندازه ها را به دقت محاسبه کنيد. بر روي سطح صاف و تميز کار کنيد. پايه ها بايدحتما موازي یکدیگر باشند. اگر از چوب MDF استفاده مي کنيد، 2.5 سانت مانده تا ميخ از چوب بيرون بيايد ديگر آنرا نکوبيد تا از ترک خوردگي آن جلوگيري کند.

گام اول:

پارتيشن ها. به تخته الف که در شکل نشان داده شده پارتيشن ها را وصل کنيد. از اندازه هاي شکل کمک بگيريد. در اين مرحله بايد دقت کامل به خرج دهيد وگرنه در آخر کشوها به خوبي عقب و جلو نخواهند رفت.

گام دوم:

طبقه پايين. مانند شکل، با باقي مانده ي تخته ي “الف” طبقه ي پايين را ايجاد کنيد.

گام 3:

کناره ها. با استفاده از اندازه ي شکل، کناره ها را در جاي خود قرار دهيد.

گام 4:

بالا. چهار گام اولي، گام هاي اصلي ساخت کابينت هستند. با جعبه ي ساخته شده پس از انجام اين چهار گام، مي توان با تغييراتي آنرا به کتابخانه، کمد يا هر چیز ديگری تبديل کرد. اين گام هم تفاوات زيادي با گام هاي قبلي ندارد. تخته ي بالايي را با مختصات داده شده سر جاي خود قرار دهيد.

گام 5:

پايه هاي کناري. با ميخ هاي 3.2 سانتي مانند شکل، پايه ها را به کنار جعبه متصل کنيد. پايه ها را تراز کنيد، نبايد پايه ها از بالاي جعبه بيرون بزند.

گام 6:

پايه هاي جلو و عقب. آنها را با چسب و ميخ 5.1 اينچي به جلو و عقب متصل کنيد، مطمئن شويد هم به پايه ها و هم به طبقات متصل شده اند. گوشه هاي بيروني را با هم تراز کنيد.

گام 7:

طبقه پاييني. آنرا 7 سانت بالاتر از کف اتاق قرار دهيد. اين طبقه، طبقه ي پايين کمد است. با کمک ميخ 5.1 سانتي و چسب، آنها را به هم مانند شکل متصل کنيد.

گام 8:

تخته را قرار دهيد. با استفاده از نمودار، تخته هاي کناري را ، صفحه ي “ح”:، به کمد وصل کنيد. براي تخته کناري بالايي بايد از ميخ 3.2 سانتي استفاده کنيد. از اندازه ها ي دقيق استفاده کنيد تا تخته ي بالايي با تخته ي پاييني تراز باشد.

گام 9:

انتهاي طبقه ي بالايي. از تخته هاي “خ” براي آن استفاده کنيد. مطابق نقشه آنها را وصل کنيد.

گام 10:

جلو و عقب لبه ها. مانند گام قبلي، از شکل براي بستن تخته ي “د” به جلو و عقب کمد استفاده کنيد. با ميخ هاي 5.1 سانتي از جلوي تخته ي “د” به داخل آن استفاده کنيد. پايه ها را به هم متصل کنيد.

گام 11:

جلو و عقب طبقه ي کناري. تخته ي “ذ”. مانند شکل آنها را وصل کنيد و مطمن شويد که کاملا سر جاي خود قرار گرفته اند. آنها را با هم تراز کنيد.

گام 12:

کناره ي پارتيشن ها. مانند نمودار از تخته هاي “ر” و “ز” براي اتصال کناره ي پارتيشن ها استفاده کنيد. نکته مهم اين است که بايد اندازه ي جلوي کشو ها با نمودار يکي باشند. مجددا بايد براي جلو و عقب آنها نيز همين کار را انجام دهيد.

گام 13:

عقب، تخته ي “ژ”. با استفاده از ميخ 3.2 سانتي، تخته عقب را به عقب کمد وصل کنيد. نبايد ميخ ها را از 3.8 سانت کمتر باشد.

گام 14:

زير کشوها، تخته ي “س”. با استفاده از 2 ميخ براي هر کدام ، آنها را به ميز وصل کنيد. اگر نمي توانيد ميخ کوب را از براي انجام اين کار وارد ميز کنيد، مي توانيد از کناره ها اين کار ار انجام دهيد.

گام 15:

کشوهاي بالا، تخته ي “ش” و “ص”. کناره هاي کشوي بالايي را مانند شکل وصل کنيد. نکته ي مهم براي بهتر حرکت کردن کشو اين است که تخته ها را کمي بالاتر بياوريد و سپس به کناره ها وازلين بزنيد. در اين صورت، کف کشو با کف کمد تماس نداشته و به راحتي حرکت مي کند، تنها 3.6 سانت آنرا بالاتر بياوريد.

گام 16:

عقب کشوهاي بالايي، تخته ي “ض”. مانند گام قبلي آنها را وصل کنيد. شکل کلي به اين صورت خواهد بود.

گام 17:

کناره هاي کشوي پاييني، تخته ي “ط” “ظ”. مانند گام 15 آنها را وصل کنيد.

گام 18:

عقب و جلوي کشوي پايين ، تخته ي “ع”. مانند گام هاي قبلي آنرا به هم وصل کنيد.

گام 19:

جلوي ميز. کشو ها را داخل کمد قرا ر دهيد. وقتي سر جاي خود قرار گرفتند، بايد فاصله ي حدودا 4.6 بين کشو ها و کمد ديده مي شود. اين فاصله بايد براي تمام کشوها يکسان باشد. اگراندازه درست بود مي توانيد تخته ي جلوي کشو را با ميخ سر جايش محکم کنيد.

(منبع:choobforoshan.ir)